Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Tūrisma operators SIA TEZ TOUR (reģ. №4000358306, е-pasts: online@teztour.lv, mob. +371 22 304 250)


 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Aģentūra apņemas sniegt Tūristam un personām, ar kurām Tūrists ceļo un/vai par kurām Tūrists maksā, atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk tekstā – Ceļojums), bet Tūrists apņemas samaksāt Aģentūrai par Aģentūras Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

1.2. Tūristam ir pienākums paziņot par ar šo līgumu uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto Aģentūras pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Tūristu un/vai kuru vārdā Tūrists ir noslēdzis šo līgumu (turpmāk tekstā – Ceļotāji). Tūristam ir pienākums informēt Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai Ceļotāji ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus. Ja Tūrists nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, kā dēļ Ceļotājiem vai jebkurai trešajai personai tiek nodarīts jebkāda veida kaitējums, pilnu atbildību par sekām šādā gadījumā uzņemas Tūrists, kurš nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem. 
1.3. Parakstot šo līgumu, Tūrists apstiprina, ka Aģentūra ir nodrošinājusi viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Tūrists ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem.

 

2. AĢENTŪRAS SAISTĪBAS 
2.1. Nodrošināt Ceļojumu Tūristam atbilstoši šī līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – VDAR) noteiktajām prasībām.

2.2. Ceļojuma programmā iekļautie pakalpojumi ir uzskaitīti Pakalpojumu programmā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Šos pakalpojumus sniedz attiecīgi tiešie pakalpojumu sniedzēji (aviokompānijas, transfēru kompānijas, viesnīcas utt.) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kurās pakalpojums tiek sniegts. Pakalpojumu programmā ir norādīta arī Ceļojuma apmaksas kārtība un maksājamā summa. Par visu pakalpojumu pienācīgu sniegšanu atbildīgs ir tūrisma operators “Tez Tour”.

2.3. Aģentūra LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā sniedz Tūristam pilnu informāciju par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā. Ja kāds no Ceļotājiem ir persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tad šādu informāciju Tūristam ir pienākums iesniegt Aģentūrai. Aģentūra apņemas nodrošināt šādam Ceļotājam īpašu aprūpi Ceļojuma laikā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un labas komercprakses prasībām, kā arī apņemas nodrošināt šādas sensitīvas informācijas apstrādi atbilstoši VDAR prasībām.

2.4. Ziņas par Tūristu un personām, kuras ceļo kopā ar Tūristu vai par kurām Tūrists veic maksājumu, izmantot tikai tūrisma braucienam nepieciešamo dokumentu noformēšanai, kā arī informāciju par Tūristu likumdošanā noteiktajos gadījumos sniegt tikai LR izziņas iestādēm, pēc to rakstiska pieprasījuma.

2.5. Tūrists apliecina, ka personas, kuras ceļo kopā ar Tūristu vai par kurām Tūrists ir veicis ceļojuma apmaksu, tāpat kā pats Tūrists nepieciešamos personas datus ir nodevuši Aģentūrai personīgi vai ar Tūrista starpniecību. Aģentūrai Tūrista un pārējo Ceļotāju personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Tūrista izvēlēto komplekso tūrisma pakalpojumu realizāciju (sniegšanu). Šādi minimāli nepieciešamie Tūrista un pārējo Ceļotāju personas dati ir – vārds, otrais vārds, uzvārds, personas kods (ja no personas koda nevar izsecināt personas dzimšanas datumu, tad arī dzimšanas datums), dzīvesvieta, kontakttālrunis, e-pasta adrese. Atsevišķos gadījumos, kad tas ir nepieciešams attiecīgās ārvalsts vīzas saņemšanai, no Tūrista un/vai Ceļotājiem var būt nepieciešama papildus datu saņemšana, ja šo vīzas saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Tūrists vai Ceļotāji neveic patstāvīgi. Šādos gadījumos Tūristam un/vai attiecīgajiem Ceļotājiem ir jāiesniedz Aģentūrai personas dati tādā apjomā, kā tas ir norādīts attiecīgās valsts vīzu pieteikumā, līdzīgos dokumentos vai norādīts attiecīgās valsts vēstniecības lēmumā. 

2.6. No Tūrista saņemto Tūrista un pārējo Ceļotāju personas datu saņēmējs ir Tūrisma Operators “Tez Tour”, kurš ir kompleksā tūrisma pakalpojuma organizētājs. Personas dati tiks izmantoti tikai nodošanai sekojošiem saņēmējiem: aviokompānijai, kura nodrošinās ceļotājiem pasažieru un bagāžas aviopārvadājuma pakalpojumu čartera vai regulārajā lidojumā, transfēra kompānijai, kura nogādās Ceļotājus no lidostas galamērķa valstī uz viesnīcu un pēc tam atpakaļ no viesnīcas uz lidostu, Tūrista izvēlētajai viesnīcai ceļojuma galamērķa valstī, Tūrista izvēlētajai dzīvības un veselības apdrošināšanas sabiedrībai, kura veiks Tūrista un/vai pārējo ceļotāju dzīvības un veselības apdrošināšanu, kā arī atsevišķos gadījumos attiecīgās ārvalsts vēstniecība. Šiem personas datu saņēmējiem personas dati tiks nodoti minimāli nepieciešamajā apjomā, kas pamatoti nepieciešams, lai varētu tikt sniegts attiecīgais tiešais pakalpojums. Nekādām citādākām vajadzībām Tūrista sniegtie personas dati netiks izmantoti. Aģentūra apliecina, ka ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu no klientiem saņemto personas datu aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī VDAR prasībām, kā arī parakstījusi ar Tūrisma Operatoru Fizisko personu datu aizsardzības līgumu. 

2.7. Aģentūrai ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos un VDAR noteiktajā kārtībā dzēst visu informāciju par Tūristu un pārējiem Ceļotājiem gadījumā, ja attiecīgs pieprasījums ir saņemts no attiecīgā datu subjekta. 

2.8. Tūrists un pārējie Ceļotāji ir informēti, ka gadījumos, kad ceļojuma galamērķis atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas, uz kuru neattiecas VDAR prasības, šādā gadījumā ne Aģentūra, ne tūrisma operators nevar garantēt to personas datu drošību, kas tiek nodoti aviokompānijai (vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums), transfēra kompānijai (vārds, uzvārds) vai viesnīcai (vārds, uzvārds, dzimšanas datums). Tūrists un pārējie Ceļotāji piekrīt saņemt Ceļojumu ar šādu nosacījumu. 

2.9. Aģentūra savlaicīgi informē Tūristu par izmaiņām Ceļojuma termiņos, cenās vai citos nosacījumos, kā arī šajā līgumā paredzētajos gadījumos nekavējoties (24 stundu laikā) - par Ceļojuma atteikumu.

2.10. Tūrists jebkurā brīdī pirms Ceļojuma uzsākšanas var izbeigt šo līgumu. Pēc Tūrista parakstīta attiecīga rakstiska pieteikuma saņemšanas, kurā tūrists izteicis vēlmi atteikties no visa vai daļas iepriekš pasūtītā, daļēji/pilnīgi apmaksātā Ceļojuma (ar nosacījumu, ka minētais atteikums nav saistīts ar šā līguma 5. punktā minētajām izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā), Aģentūra atmaksā Tūristam saņemtās naudas summas noteiktu daļu, ieturot no atmaksājamās summas šajā līgumā noteikto līgumsodu un / vai izmaksas, kādas Aģentūrai un Operatoram radušās par maksājumu veikšanu tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem (aviokompānija, transfēra pakalpojums, viesnīca), ja šādi maksājumi saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja pārdošanas noteikumiem nav atgriežami. Ja Tūrists ir izmantojis apdrošināšanas pakalpojumus un apdrošinājis finansiālus riskus šādiem gadījumiem, tad Aģentūra apņemas sadarboties ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju sekmējot apdrošināšanas atlīdzības iespējami ātrāku izmaksu Tūristam.

2.11. Ņemot vērā attiecīgā jautājuma būtisko lomu Ceļojuma nodrošināšanā, Aģentūra informāciju par prasībām pasu režīmam un vīzu iegūšanai, kā arī prasībām pret galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm (ja attiecināms) nodod Tūristam atsevišķi, tiekoties ar Tūristu Aģentūras birojā vai nosūtot šādu informāciju uz Tūrista norādīto e-pasta adresi. 

2.12. Aģentūra apmaksā pilnu Ceļojuma vērtību tiešajam pakalpojumu sniedzējam (operatoram) saskaņā ar starp Aģentūru un Operatoru noslēgtā līguma nosacījumiem, tomēr ne vēlāk kā līdz Ceļojuma uzsākšanas dienai;

2.13. Patstāvīgi vai ar Operatora starpniecību nodrošina Tūrista iemaksātās naudas drošības garantijas Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

2.14. Pirms Ceļojuma pārbauda Tūrista un pārējo Ceļotāju dokumentu atbilstību Latvijas Republikas un citu ar Ceļojumu saistīto valstu likumdošanas aktu prasībām. 

2.15. Ja Tūristam vai kādam no Ceļotājiem ir īpašas prasības, tad šādas prasības tiks norādītas Pakalpojumu programmā. 

2.16. Ja Tūrists un / vai Ceļotāji ir nonākuši grūtībās Ceļojuma galamērķa valstī, tūrisma operators (ar vai bez Aģentūras starpniecības) sniedz Tūristam un / vai Ceļotājiem informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām medicīnas un citām valsts un pašvaldību iestādēm un konsulāro palīdzību, kā arī palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus Ceļojuma risinājumus. Tūrists ir informēts, ka šādas palīdzības sniegšanas rezultātā tūrisma operatoram un Aģentūrai radušās faktiskās izmaksas ir jāsedz Tūristam.

2.17. Ja Ceļojuma laikā Aģentūra Tūristam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Aģentūra nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Aģentūra apņemas sniegt nekavējošu palīdzību Tūristam, lai tas varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā.

2.18. Aģentūra apņemas izmitināt Tūristu tādas pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja neparedzētu apstākļu dēļ to nevar izdarīt iepriekš pasūtītajā.

2.19. Aģentūra apņemas pēc pamatota Tūrista pieprasījuma saņemšanas atlīdzināt Tūristam radītos zaudējumus, ja vien traucējumi Ceļojumā nav saistīti ar šī līguma noteikumiem neatbilstošu Tūrista vai Ceļotāju rīcību, nepārvaramas varas apstākļiem vai ar šo līgumu nesaistīto trešo personu rīcību.

 

3. TŪRISTA SAISTĪBAS 
3.1. Tūrists apņemas nodrošināt, lai Ceļotāji pildītu šī līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām Pakalpojumu programmā. Tūrists uzņemas atbildību visos gadījumos, kad šī līguma ietvaros Tūrista un / vai Ceļotāju vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums jebkurai trešajai personai, kas ir saistīta ar Ceļojuma nodrošināšanu.

3.2. Tūrists savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksās šajā līgumā noteikto Ceļojuma cenu, bet maksājumu kavējumu gadījumā maksās līgumsodu; 

3.3. Tūrists var pieteikt izmaiņas pakalpojumu programmā pirms izceļošanas, par to informējot Aģentūru un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus, par ko Aģentūra informē Tūristu pirms attiecīgas rezervācijas veikšanas. Parakstot šo līgumu, Tūrists ar savu parakstu uz līguma cita starpā arī apstiprina, ka ir iepazīstināts ar šādiem izmaiņu veikšanas nosacījumiem. 

3.4. Pēc Aģentūras pamatota pieprasījuma Tūrists iesniegs Aģentūrai visus nepieciešamos dokumentus, lai Aģentūra varētu veikt Ceļojuma noformēšanu.

3.5. Ievērot pakalpojumu programmu, Tūrists un / vai Ceļotāji savlaicīgi ieradīsies iepriekš norunātās tikšanās vietās, pildīs tiešā pakalpojuma sniedzēja (operatora), Aģentūras vai Ceļojuma vadītāja pamatotas prasības visā Ceļojuma laikā, kā arī netraucēs citiem tūristiem.

3.6. Ievēros Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Neievērojot šīs prasības Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par to, ja Tūrists vai Ceļotāji tiek aizturēti uz robežas/ ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji.

3.7. Tūrists uzņemas pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Tūrista un/vai Ceļotāju vainas dēļ, segs zaudējumus desmit dienu laikā no attiecīga Aģentūras rēķina saņemšanas dienas. 3.8. Tūrists segs Aģentūras izdevumus, saistītus ar palīdzības sniegšanu Tūristam un/vai Ceļotājiem sakarā ar nelaimes gadījumiem, vai arī citos neparedzētos gadījumos, kuros Aģentūra sniedz Tūristam un / vai Ceļotājiem nepieciešamo palīdzību.

3.9. Veiks savu un Ceļotāju veselības un cita veida obligāto apdrošināšanu. Šī līguma parakstīšanas brīdī Tūrists cita starpā ir informēts par iespēju apdrošināt Tūrista iemaksāto naudu pret gadījumiem, kad Tūrists un /vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties. Ja Tūrists no apdrošināšanas ar Aģentūras starpniecību atsakās, Tūrists apdrošināšanu kārto patstāvīgi, tajā skaitā apdrošina riskus gadījumiem, kad Tūrists Ceļojumā un / vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties. Ja Tūrists nav veicis šādu risku apdrošināšanu arī patstāvīgi, tad Tūrists nevar celt prasību pret Aģentūru vai operatoru par zaudējumu rašanos saistībā ar atteikšanos no Ceļojuma.

3.10. Nodrošinās, lai Tūristam un Ceļotājiem būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās Ceļojuma valsts noteiktajām prasībām, kā arī lai būtu veikta nepieciešamā vakcinēšanās un ievērotas visas citas medicīniska rakstura prasības.

3.11. Gadījumos, kad Tūristam ir pretenzijas pret sniegtā pakalpojuma kvalitāti, Tūrists apņemas iesniegt pretenzijas šajā līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādas kārtības pārkāpšana var būt par iemeslu, lai Aģentūra vai operators noraida Tūrista pretenziju par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

3.12. Tūrists un pārējie Ceļotāji šī Līguma 2.6.punktā norādītos personas datus ir snieguši Aģentūrai personīgi, lai Aģentūra varētu nodrošināt Tūristam un pārējiem Ceļotājiem ar šo Līgumu uzņemtās saistības – sniegt kompleksu tūrisma pakalpojumu. Gadījumos, kad Aģentūrai ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildei būs nepieciešami papildus personas dati no Tūrista un/vai pārējiem ceļotājiem, tad Aģentūra nosūtīs Tūristam attiecīgu pieprasījumu ar pamatojumu, kāpēc šādi papildus personas dati ir nepieciešami un kādā veidā tie tiks izmantoti. Tūrists un pārējie Ceļotāji iesniegs Aģentūrai pieprasītos papildus datus, vai arī atteiksies šādus papildus datus Aģentūrai iesniegt. Šādā gadījumā (ja atteiksies papildus datus iesniegt) tiks uzskatīts, ka šis Līgums nevar tikt izpildīts Tūrista vainas dēļ un iestāsies šajā Līgumā noteiktās sekas.

3.13. Tūristam un pārējiem Ceļotājiem ir tiesības jebkurā laikā pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanas pieprasīt no Aģentūras attiecīgo savu personas datu labošanu, informāciju par personas datu lietošanu vai visu savu sniegto personas datu dzēšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos un VDAR noteiktajā kārtībā.

3.14. Tūrists ir informēts, ka Tūristam ir tiesības saprātīgā termiņā pirms Ceļojuma nodot Ceļojumu personai, kas atbilst visiem noslēgtā līguma nosacījumiem. Šādus nosacījumus nosaka tiešie pakalpojumu sniedzēji – aviokompānijas un viesnīcas. Cita starpā šo pakalpojumu sniedzēju noteikumi var saturēt ierobežojumus vārda un uzvārda maiņai, kā arī tiešie pakalpojumu sniedzēji var negarantēt attiecīgo vietu pieejamību lidmašīnā un / vai viesnīcā. Ja tiešie pakalpojumu sniedzēji Ceļojuma nodošanu citai personai atļauj, šāda Ceļotāja maiņa ir izpildāma, tad šāda Ceļojuma nodošana citai personai ir realizējama. Ja šādā gadījumā tiešais pakalpojuma sniedzējs pieprasa piemaksu par Ceļotāja maiņu, tad Ceļojuma nodošana citai personai ir realizējama tikai pēc šādas piemaksas veikšanas Aģentūras norādītā termiņā un pilnā apmērā.

 

4. SAVSTARPĒJĀ VIENOŠANĀS 
4.1. Aģentūrai ir tiesības ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma atcelšanu, ja izvēlētajam Ceļojumam ir jābūt noteiktam tūristu skaitam, bet tas ir mazāks kā plānotais, kā arī 20 (divdesmit) dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma cenas paaugstinājumu. Šajā gadījumā Aģentūra Tūristam piedāvā jaunu cenu pasūtītajam Ceļojumam, citu Ceļojumu, vai atmaksā Tūristam visu iemaksāto naudas summu.

4.2. Tūrists ir informēts, ka tūrisma pakalpojumu tiešais sniedzējis ir tūroperators Tez Tour. Parakstot šo līgumu, Tūrists vienlaicīgi arī apstiprina, ka Aģentūra ir iepazīstinājusi Tūristu ar pakalpojuma programmu, kā arī ar Ceļojuma apmaksas, izmaiņas un anulēšanas noteikumiem.

4.3. Tūrists apstiprina, ka pirms līguma noslēgšanas tam ir sniegta visa informācija, kā tas noteikts 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 61. līdz 66. punktos.

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI 
5.1. Ceļojumi no Rīgas: parakstot šo līgumu, Tūristam ir jāiemaksā 10% (desmit procentu) no kopējās Ceļojuma summas. Šajā līgumā atrunātā pilnā Ceļojuma summa Tūristam ir jāsamaksā Aģentūrai ne vēlāk kā 21 kalendārās dienas īdz Ceļojuma sākuma datumam. Ja līgums tiek parakstīts mazāk kā 21 kalendārās dienas pirms Ceļojuma, Tūrists apmaksā Aģentūrai visu līgumā minēto summu līguma parakstīšanas brīdī.
5.1.2. Pakalpojumu rezervēšanas un apmaksas noteikumi var atšķirties no vispārējās kārtības, kas norādīta 5.1.punktā. Ja  ir spēkā šāda īpaša pakalpojumu rezervēšanas un apmaksas kārtība, tad attiecīga informācija ir norādīta pašā rezervācijā. Ja rezervācijā angļu valodā ir norādīts, ka līgumsods pēc noteikta datuma un laika ir noteiktā apmērā, tad tas vienlaicīgi nozīmē arī faktu, ka, ja līdz norādītajam laikam samaksa pilnā apmērā netiks saņemta, tad rezervācija pašanulēsies un ne Aģentūra, ne tūrisma operators nevar ietekmēt šādas rezervācijas spēkā esamību.

5.1.1. Ceļojumi no citu valstu pilsētām: parakstot šo līgumu, Tūristam ir jāiemaksā 100% (simts procentu) no kopējās Ceļojuma summas.

5.2. Naudas atmaksa Tūristam notiek pamatojoties uz Tūrista rakstisku iesniegumu Aģentūrai un tikai saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

5.3. Tūrists līdz Ceļojuma sākuma dienai ar rakstisku pieteikumu pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs atteikties no Ceļojuma, maksājot Aģentūrai saskaņā ar šī līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu. Par atteikšanos no Ceļojuma tiek piemērots šāds Līgumsods: 
5.3.1. Ja iesniegums saņemts laika periodā līdz 21 kalendārām dienām pirms Ceļojuma, Tūristam ir pienākums maksāt Aģentūrai līgumsodu 10% (desmit procentu) no Ceļojuma kopējās summas; 
5.3.2. Ja iesniegums saņemts laika periodā, kas mazāks par 21 kalendārām dienām līdz Ceļojuma sākuma datumam, Tūristam ir pienākums maksāt Aģentūrai līgumsodu 100% (simts procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas; 
5.3.3. Līgumsods par atteikšanos no Ceļojuma, kurš rezervēts pēc Agrās rezervēšanas akcijas vai speciālās akcijas rezervēšanas noteikumiem, ir 100% (simts procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas, ja akcijas noteikumos nav noteikta savādāka kārtība. Parakstot šo līgumu, Tūrists ar savu parakstu uz līguma cita starpā arī apstiprina, ka ir iepazīstināts ar šādiem nosacījumiem;
5.3.4. Par ceļojumu anulāciju, kuru sākuma punkts nav Rīga, Tūristam ir pienākums maksāt Aģentūrai līgumsodu 100% (simts procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas;
5.3.5. Anulējot ceļojumu, kas iegādāts, izmantojot Incredit kredītu, klientam, lai izbeigtu aizdevuma līgumu, ir pienākums samaksāt tūrisma operatoram soda naudu šādā apmērā: 10% no ceļojuma/tūres cenas, ja anulācijas brīdī līdz izlidošanai ir atlikušas vairāk nekā 21 dienas; 100% no ceļojuma/tūres cenas, ja anulācijas brīdī līdz izlidošanai atlikušas 21 vai mazāk dienas. 

5.4. Aģentūrai ir pienākums jebkuru informāciju Ceļojuma sakarā nekavējoties nodot attiecīgi Operatoram vai Tūristam. Tomēr informācija jebkurā gadījumā nododama ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā.

5.5. Ja pēc Ceļojuma anulēšanas no Tūrista puses Operatoram izdodas pārdot šo Ceļojumu citai personai, tad Aģentūra attiecīgo summu atmaksā Tūristam. 

5.6. Ja Tūrists nesaņem visu vai daļu no Ceļojuma, naudas atmaksa Tūristam notiek bez šā līguma 5. punktā minētā līgumsoda aprēķināšanas, pie nosacījuma, ka traucējumi Ceļojumā nav saistīti ar šim līgumam neatbilstošu Tūrista vai Ceļotāju rīcību. 

5.7. Tūrista iemaksātā nauda netiek atmaksāta, ja Tūrists un/vai Ceļotāji savlaicīgi neierodas uz izbraukšanas/ izlidošanas vietu un citās noteiktās vietās Ceļojuma laikā, vai Tūrists un/vai Ceļotāji izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt Ceļojumam derīgu pasi (t.sk. ir nepietiekošs pases derīguma termiņš), vai citus ceļošanas dokumentus.

5.8. Ja Tūrists un/vai Ceļotāji apzināti kavē Ceļojumu, traucē pakalpojumu programmas īstenošanu, rada kaitējumu vai nodara zaudējumus tiešajam pakalpojumu sniedzējam un/vai trešajām personām, neievēro šī līguma noteikumus, tiešā pakalpojumu sniedzēja pamatotas prasības un citus Ceļojuma nosacījumus, Aģentūra ir tiesīga paziņot Tūristam par Ceļojuma nekavējošu pārtraukšanu Tūristam un/vai Ceļotājiem. Šāda Tūrista vai ar viņu saistīto personu rīcība ir par pamatu Aģentūras atteikumam atmaksāt Tūristam iemaksāto naudas summu vai tās daļu. Izdevumi, kas tiek izlietoti par šāda Tūrista un/vai Ceļotāju atgriešanos atpakaļ, tiek iekasēti/piedzīti no Tūrista.

5.9. Pasūtot tūrisma pakalpojumus (tikai izmitināšanu, ekskursijas, transferus), bezmaksas anulācijas termiņš tiek norādīts rezervēšanas brīdī. Pēc norādītā termiņa soda nauda par anulāciju tiek piemērota soda nauda 100% apmērā.

5.10. Ja pasūtot tūrisma pakalpojumus, spēkā ir īpašs neatmaksājams (non-refundable) tarifs, tad pēc maksājuma veikšanas nekādas izmaiņas rezervācijā, kā arī tās anulācija nav iespējama. 

5.11. Samaksa par aviopakalpojumu rezervēšanu attiecībā gan uz čarterreisiem, gan uz regulārajiem lidojumiem ir 100% apmērā – rezervēšanas brīdī. Aviobiļešu anulācija pēc čarterreisu un regulāro lidojumu apmaksas nav iespējama (soda nauda 100% apmērā). 

5.12.1 Parakstot šo līgumu, Tūristam ir jāiemaksā 50% (piecdesmit procentu) no kopējās Ceļojuma summas, ja Ceļojums satur regulāro reisu vai low-cost lidojumus ar GDS dinamiskajiem cenu tarifem (GDS Ceļojumi). Šajā līgumā atrunātā pilnā Ceļojuma summa Tūristam ir jāsamaksā Aģentūrai ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas līdz Ceļojuma sākuma datumam. Ja līgums tiek parakstīts mazāk kā 30 kalendārās dienas pirms Ceļojuma, Tūrists apmaksā Aģentūrai visu (100% simts procentu) līgumā minēto summu līguma parakstīšanas brīdī.
5.12.2 Ja Ceļojums satur regulāro reisu vai low-cost ar GDS dinamiskajiem cenu tarifem (GDS Ceļojumi) un tūrisma pakalpojumi ar īpašam neatmaksājamām (non-refundable) tarifiem (norādīts pie rezervācijas veikšanas), Tūrists apmaksā Aģentūrai visu līgumā minēto summu 100% (simts) procentu apmerā līguma parakstīšanas brīdī. Pēc maksājuma veikšanas izmaiņas rezervācijā - pēc pieprasījuma (ar piemaksu), anulācija ar naudas atlīdzināšanu - nav pieejama.
5.12.3 Ja Ceļojums satur regulāro reisu vai low-cost lidojumus ar GDS dinamiskajiem cenu tarifem (GDS Ceļojumi) un tūrisma pakalpojumi (izmitināšana, transferi, ekskursijas un c.) ar rezervācijas anulāciju bez soda (norādīts pie rezervācijas veikšanas), Tūristam ir iespēja anulēt/mainīt rezervētos tūrisma pakalpojumus pēc faktiskā aprēķina. Ja pilna apmaksa par tūrisma pakalpojumiem netika veikta norādītajā termiņā – rezervācija tiks anulēta. Pēc pilnas apmaksas veikšanas, pēc noteiktā termiņa beigām – izmaiņas rezervācijā pēc pieprasījuma (ar piemaksu), anulācija ar naudas atlīdzināšanu - nav pieejama.
5.12.4 Aviobiļešu (kas iekļauti GDS Ceļojumi sastāvā) izmaiņas rezervācijā pēc avansas vai pilnas apmaksas veikšanas - pēc pieprasījuma (ar piemaksu), anulācija ar naudas atlīdzināšanu - nav pieejama. 

5.13. SIA “Tez Tour” ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv, tālrunis: 65452554.

5.14. No Operatora puses Tūrista iemaksātās naudas summas apdrošinātājs ir AAS "BALTA", vienotais reģ. Nr. 40003049409, Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039, tālrunis: +371 67522275, fakss: +371 67082345 un AS "Citadele banka", vienotais reģ. Nr. 40103303559, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, +371 67010000, info@citadele.lv

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

Aģentūra neatbild par izmaiņām Ceļojumā (pakalpojumu programmā), kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, tajā skaitā, bet ne tikai zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, orkāniem, zemes nogruvumiem, epidēmijām, lavīnām, karadarbību, terora aktiem, valsts un pašvaldību normatīvo aktu izmaiņām attiecībā pret iebraukšanu/ izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/ muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē, vai neļauj organizēt/īstenot Ceļojumu paredzētajā maršrutā/vietā un kuru rašanos Ceļojuma laikā, veicot savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, nevarēja paredzēt.

 

7. CITI NOTEIKUMI 
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ja citādāka spēkā stāšanās kārtība nav noteikta šajā līgumā. Par šo līgumu atceļošu nosacījumu tiek uzskatīts fakts, ka Tūrists nav veicis samaksu par Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Šādā gadījumā Aģentūra Ceļojumu nenodrošina un nesedz Tūristam nekādus zaudējumus, kas radušies Ceļojuma nesniegšanas dēļ. Aģentūrai ir tiesības arī pārtraukt Ceļojumu, ja jebkādu iemeslu dēļ Ceļojums jau ir sākts, bet samaksu no Tūrista Aģentūra nav saņēmusi. 

7.2. Tūristam ir tiesības iesniegt Aģentūrai pretenzijas par nepienācīgu līguma izpildi. Gadījumā, ja Ceļojuma laikā Tūrists uzskata, ka Ceļojums tiek sniegts neatbilstoši līgumam, attiecīgo pretenziju Tūristam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās iesniegt tiešā pakalpojuma sniedzēja (operatora) pārstāvim uz vietas divos eksemplāros, kur tiešā pakalpojuma sniedzēja (operatora) pārstāvis parakstās par saņemto pretenziju uz abiem eksemplāriem, un viens eksemplārs paliek pie Tūrista, bet otrs pie tiešā pakalpojuma sniedzēja (operatora) pārstāvja. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti uz vietas, Tūrists pretenziju var iesniegt Aģentūrai pēc Ceļojuma. Latvijas Republikā noteikto informāciju par tūrisma operatora vietējo pārstāvi (nosaukums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) Tūrists saņem uzreiz pēc ielidošanas attiecīgajā galamērķa valstī transfēra laikā no lidostas uz viesnīcu. Ja jebkādu iemeslu dēļ Tūristam pēc ierašanās Ceļojuma galamērķa zemē tiešā pakalpojuma sniedzēja (operatora) pārstāvis nav nodevis savus kontaktrekvizītus, Tūristam ir nekavējoties jāziņo Aģentūrai par šādu faktu. Pēc šādas informācijas saņemšanas no Tūrista Aģentūra šādu informāciju nekavējoties nosūta Tūristam Tūristam pieņemamā formā.

7.3. Tūrists ir informēts par pieejamām procedūrām sūdzību izskatīšanai, par strīdu alternatīvas izšķiršanas mehānismiem un par strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija regulu (ES) Nr.524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontaktinformācija – Reģistrācijas Nr.: 90000068854; juridiskā adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010; tālrunis: 65452554. 

7.4. Ja līguma veidlapas pirmajā lapā (Pakalpojumu programmā) tam paredzētajā vietā ir izdarīta atzīme, ka Ceļojums atbilst Ceļojumam par pazeminātām, izpārdošanas, speciālām vai pēdējā brīža cenām (attiecīga norāde atrodama Pakalpojumu programmas pēdējā rindkopā), tad Aģentūra neatbild un nepieņem nekādas pretenzijas par Ceļojuma ietvaros pārdotajiem viesnīcu servisa pakalpojumiem. 

7.5. Tūrists ir informēts, ka aviopārvadājuma pakalpojuma sniedzējs var mainīt izlidošanas laiku pēc saviem ieskatiem, nenorādot izmaiņu iemeslus, vai, ja attiecīgā aviokompānija nespēj nodrošināt līgumā minēto ceļojumu tehnisku iemeslu, laika apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, aviokompānija ir tiesīga, nebrīdinot iepriekš, mainīt lidmašīnas modeli pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos Tūrists apņemas neizvirzīt pretenzijas pret Aģentūru. 

7.6. Aģentūra neatbild par Ceļojuma izmaiņām (izmaiņām pakalpojumu programmā) trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ, kas saistīts ar atteikumu Tūristam vīzas saņemšanai, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu vīzas izsniegšanai. Ja Tūrists/i nesaņem iebraukšanas vīzu un pie tā nav vainojama Aģentūra, naudas summa netiek atmaksāta. Ja Ceļojums tiek atlikts vai pagarināts no Aģentūras neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz Tūrists un/vai Ceļotāji no saviem finansiāliem līdzekļiem, ja ar Aģentūru nav panākta cita vienošanās. 

7.7. Aģentūra neatbild par Tūrista/u neierašanos izbraukšanas/ izlidošanas vietā Ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Tūristus. Visi izdevumi, kas saistīti ar Tūristu nokavējumu, Ceļojuma pagarināšanu, vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ Tūrists/i sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem. 

7.8. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, ja strīds nav atrisināts pārrunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 7.9. Ceļojuma laikā Tūrists un Ceļotāji ir personīgi atbildīgi par savu personīgo mantu saglabāšanu. 

7.10. Ar šī līguma parakstīšanu Tūrists cita starpā arī apliecina, ka pirms līguma noslēgšanas viņam tika sniegta visa informācija par Ceļojumu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.11. Ja šis Līgums tiek noslēgts papīra formā, tad tas ir sastādīts divos vienāda juridiska spēka eksemplāros uz 7 (septiņi, kopa ar Pakalpojumu programmu) lapām, latviešu valodā. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Aģentūras, bet otrs tiek nodots Tūristam. Ja šis līgums netiek noslēgts papīra formātā, tad pēc līguma noslēgšanas līguma apstiprinājumu kopā ar Pakalpojumu programmu Aģentūra nosūta Tūristam uz Tūrista norādīto e-pasta adresi vai nodod to papīra formā Aģentūras birojā. Šādā gadījumā Līgums stājas spēkā no brīža, kad Tūrists līgumā noteiktajā apmērā un termiņā ir veicis maksājumu par Ceļojumu.

Pārvelciet karodziņu uz vajadzīgo vietu kartē
OK
Lai lietotājiem būtu ērtāk piekļūt personalizētajai informācijai, lai viņi varētu ielāgot personīgās prioritātes un vietnes uzstādījumus, mūsu mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili un citas analoģiskas tehnoloģijas. Lai varētu pievienoties vietnei, Jums jāapstiprina, ka piekrītat minēto tehnoloģiju izmantošanai. Sīkāk
Piekrītu